Proteomics of serum extracellular vesicles identifies a novel COPD biomarker, fibulin-3 from elastic fibres

Taro Koba, Yoshito Takeda, Ryohei Narumi, Takashi Shiromizu, Yosui Nojima, Mari Ito, Muneyoshi Kuroyama, Yu Futami, Takayuki Takimoto, Takanori Matsuki, Ryuya Edahiro, Satoshi Nojima, Yoshitomo Hayama, Kiyoharu Fukushima, Haruhiko Hirata, Shohei Koyama, Kota Iwahori, Izumi Nagatomo, Mayumi Suzuki, Yuya Shirai, Teruaki Murakami, Kaori Nakanishi, Takeshi Nakatani, Yasuhiko Suga, Kotaro Miyake, Takayuki Shiroyama, Hiroshi Kida, Takako Sasaki, Koji Ueda, Kenji Mizuguchi, Jun Adachi, Takeshi Tomonaga, Atsushi Kumanogoh

Source: ERJ Open Res, 7 (1) 00658-2020; 10.1183/23120541.00658-2020
Journal Issue: January
Disease area: Airway diseases

Congress or journal article abstractFull text journal articlePDF journal article, handout or slides

Rating: 0
You must login to grade this presentation.

Share or cite this content

Citations should be made in the following way:
Taro Koba, Yoshito Takeda, Ryohei Narumi, Takashi Shiromizu, Yosui Nojima, Mari Ito, Muneyoshi Kuroyama, Yu Futami, Takayuki Takimoto, Takanori Matsuki, Ryuya Edahiro, Satoshi Nojima, Yoshitomo Hayama, Kiyoharu Fukushima, Haruhiko Hirata, Shohei Koyama, Kota Iwahori, Izumi Nagatomo, Mayumi Suzuki, Yuya Shirai, Teruaki Murakami, Kaori Nakanishi, Takeshi Nakatani, Yasuhiko Suga, Kotaro Miyake, Takayuki Shiroyama, Hiroshi Kida, Takako Sasaki, Koji Ueda, Kenji Mizuguchi, Jun Adachi, Takeshi Tomonaga, Atsushi Kumanogoh. Proteomics of serum extracellular vesicles identifies a novel COPD biomarker, fibulin-3 from elastic fibres. ERJ Open Res, 7 (1) 00658-2020; 10.1183/23120541.00658-2020

You must login to share this Presentation/Article on Twitter, Facebook, LinkedIn or by email.

Member's Comments

No comment yet.
You must Login to comment this presentation.


Related content which might interest you: