Heparin-binding protein levels correlate with aggravation and multiorgan damage in severe COVID-19

Mingshan Xue, Yifeng Zeng, Hui-Qi Qu, Teng Zhang, Ning Li, Huimin Huang, Peiyan Zheng, Haisheng Hu, Luqian Zhou, Zhifeng Duan, Yong Zhang, Wei Bao, Li-feng Tian, Hakon Hakonarson, Nanshan Zhong, Xiaohua Douglas Zhang, Baoqing Sun

Source: ERJ Open Res, 7 (1) 00741-2020; 10.1183/23120541.00741-2020
Journal Issue: January

Congress or journal article abstractFull text journal articlePDF journal article, handout or slides

Rating: 0
You must login to grade this presentation.

Share or cite this content

Citations should be made in the following way:
Mingshan Xue, Yifeng Zeng, Hui-Qi Qu, Teng Zhang, Ning Li, Huimin Huang, Peiyan Zheng, Haisheng Hu, Luqian Zhou, Zhifeng Duan, Yong Zhang, Wei Bao, Li-feng Tian, Hakon Hakonarson, Nanshan Zhong, Xiaohua Douglas Zhang, Baoqing Sun. Heparin-binding protein levels correlate with aggravation and multiorgan damage in severe COVID-19. ERJ Open Res, 7 (1) 00741-2020; 10.1183/23120541.00741-2020

You must login to share this Presentation/Article on Twitter, Facebook, LinkedIn or by email.

Member's Comments

No comment yet.
You must Login to comment this presentation.


Related content which might interest you: