Spermine promotes pulmonary vascular remodelling and its synthase is a therapeutic target for pulmonary arterial hypertension

Yang-Yang He, Yi Yan, Xin Jiang, Jun-Han Zhao, Zhe Wang, Tao Wu, Yong Wang, Shan-Shan Guo, Jue Ye, Tian-Yu Lian, Xi-Qi Xu, Jin-Lan Zhang, Kai Sun, Fu-Hua Peng, Yu-Ping Zhou, Yi-Min Mao, Xue Zhang, Ji-Wang Chen, Shu-Yang Zhang, Zhi-Cheng Jing

Source: Eur Respir J, 56 (5) 2000522; 10.1183/13993003.00522-2020
Journal Issue: November
Disease area: Pulmonary vascular diseases

Congress or journal article abstractFull text journal articlePDF journal article, handout or slides

Rating: 0
You must login to grade this presentation.

Share or cite this content

Citations should be made in the following way:
Yang-Yang He, Yi Yan, Xin Jiang, Jun-Han Zhao, Zhe Wang, Tao Wu, Yong Wang, Shan-Shan Guo, Jue Ye, Tian-Yu Lian, Xi-Qi Xu, Jin-Lan Zhang, Kai Sun, Fu-Hua Peng, Yu-Ping Zhou, Yi-Min Mao, Xue Zhang, Ji-Wang Chen, Shu-Yang Zhang, Zhi-Cheng Jing. Spermine promotes pulmonary vascular remodelling and its synthase is a therapeutic target for pulmonary arterial hypertension. Eur Respir J, 56 (5) 2000522; 10.1183/13993003.00522-2020

You must login to share this Presentation/Article on Twitter, Facebook, LinkedIn or by email.

Member's Comments

No comment yet.
You must Login to comment this presentation.


Related content which might interest you: