Pulmonary arterial hypertension associated with primary Sjögren's syndrome: a multicentre cohort study from China

Jieying Wang, Mengtao Li, Qian Wang, Xiao Zhang, Junyan Qian, Jiuliang Zhao, Dong Xu, Zhuang Tian, Wei Wei, Xiaoxia Zuo, Miaojia Zhang, Ping Zhu, Shuang Ye, Wei Zhang, Yi Zheng, Wufang Qi, Yang Li, Zhuoli Zhang, Feng Ding, Jieruo Gu, Yi Liu, Yanhong Wang, Yan Zhao, Xiaofeng Zeng

Source: Eur Respir J, 56 (5) 1902157; 10.1183/13993003.02157-2019
Journal Issue: November
Disease area: Pulmonary vascular diseases

Congress or journal article abstractFull text journal articlePDF journal article, handout or slides

Rating: 0
You must login to grade this presentation.

Share or cite this content

Citations should be made in the following way:
Jieying Wang, Mengtao Li, Qian Wang, Xiao Zhang, Junyan Qian, Jiuliang Zhao, Dong Xu, Zhuang Tian, Wei Wei, Xiaoxia Zuo, Miaojia Zhang, Ping Zhu, Shuang Ye, Wei Zhang, Yi Zheng, Wufang Qi, Yang Li, Zhuoli Zhang, Feng Ding, Jieruo Gu, Yi Liu, Yanhong Wang, Yan Zhao, Xiaofeng Zeng. Pulmonary arterial hypertension associated with primary Sjögren's syndrome: a multicentre cohort study from China. Eur Respir J, 56 (5) 1902157; 10.1183/13993003.02157-2019

You must login to share this Presentation/Article on Twitter, Facebook, LinkedIn or by email.

Member's Comments

No comment yet.
You must Login to comment this presentation.


Related content which might interest you: