Risk factors for viral RNA shedding in COVID-19 patients

Yu Fu, Ping Han, Rui Zhu, Tao Bai, Jianhua Yi, Xi Zhao, Meihui Tao, Runze Quan, Chaoyue Chen, Ying Zhang, Qin He, Mengjia Jing, Xiaofeng Xiong, Dean Tian, Wei Yan

Source: Eur Respir J, 56 (1) 2001190; 10.1183/13993003.01190-2020
Journal Issue: July
Disease area: Respiratory infections

Congress or journal article abstractFull text journal articlePDF journal article, handout or slides

Rating: 0
You must login to grade this presentation.

Share or cite this content

Citations should be made in the following way:
Yu Fu, Ping Han, Rui Zhu, Tao Bai, Jianhua Yi, Xi Zhao, Meihui Tao, Runze Quan, Chaoyue Chen, Ying Zhang, Qin He, Mengjia Jing, Xiaofeng Xiong, Dean Tian, Wei Yan. Risk factors for viral RNA shedding in COVID-19 patients. Eur Respir J, 56 (1) 2001190; 10.1183/13993003.01190-2020

You must login to share this Presentation/Article on Twitter, Facebook, LinkedIn or by email.

Member's Comments

No comment yet.
You must Login to comment this presentation.


Related content which might interest you: